西郊醉归似陈汉卿

xī jiāo zùi gūi sì chén hàn qīng

rén jiān cǐ kè bù kě gū,
kuàng cǐ xì hū sùi yù cú。
wú jī shuāng gē sòng měi jǐu,
bàn zùi bù zùi jiāo xiāng fú。
tà gē xié shǒu xún gūi lù,
xíng yún hū sòng wū shān yǔ。
què shàng xī biān zé měng zhōu,
wǔ yī shī tòu huáng jīn lv̌。
duǎn zhuō qīng náo bù xiāng jí,
yī yuē zhōng líu wén xiào yǔ。
gūi lái tíng yuàn yǐ huáng hūn,
líu shǔi luò huā shēn bì mén。
zùi sī yī shì yóu kě guài,
lì zǐ wàng què xī nán cūn。
mèng húi jǐu xǐng bù fù jì,
qīng xiǎo yě fū lái kòu hūn。
Processed in 0.088118 Second , 34 querys.