顾梅西东吴小隐

gù méi xī dōng wú xiǎo yǐn

xī rì dōng wú gù wén xué,
zú dà jīn wèi pán shí zōng。
lín xià yōu jū dé yǐn zhě,
xiǎo yíng zhāi lú wú shí gōng。
hùi jī zhú jiàn měi rú yù,
qí cái gèng chū gū lú zhōng。
zhuō rán xué dào jiàn zhēn xìng,
qì mào mù ruò yáng qīng fēng。
yuán yǒu jiā shū shèng shí ròu,
chūn chū zǎo jǐu qīu wǎn sōng。
chún cài hé cán bā zhēn wèi,
jú shù yì shū qiān hù fēng。
jìng guān wù huà nà yǒu jí,
hǔ kě wèi shǔ shé kě lóng。
dà chī xiǎo xiá jìng xiāng zhú,
hú bù yuǎn shì yào qí zhōng。
Processed in 0.099071 Second , 34 querys.