寄张元明时为常州务官

jì zhāng yuán míng shí wèi cháng zhōu wù guān

qūn wū xī fēi bì yún xī,
hán qióng luàn tí shuāng yuè bái。
qīng shān jǐn chù shì gū sū,
pí líng gèng zài gū sū běi。
gù rén yī bié yīn wèn shū,
liǎng chóu wú yǔ xīn xiāng yì。
sān nián shì zū shū dà fǔ,
néng bù zhòng fèi wēi guān lì。
wǒ fāng jì jī hú mǎo jiān,
zhōng sùi bù féng qí mǎ kè。
xī shí méi huā jīn yòu kāi,
shí dú kàn huā jiàn yán sè。
Processed in 0.113323 Second , 34 querys.