稚子子兰歌吊番禺君也

zhì zǐ zǐ lán gē diào fān yú jūn yě

yuè lí yú jī fēng yáng shā,
yuè lí yú bì yǔ pāng tuó。
xīng yǒu hǎo fēng yǒu hǎo yǔ,
jiē ěr míng yuè kě nài hé。
fǔ líng jūn zhī yí qū,
fā hào hào zhī cháng gē。
qǐ wú jiāo jiāng yǔ gùi jǐu,
tíng qián cǎo shēng xiāo ài duō。
jūn bù wén zhì zǐ zǐ lán fāng dé yì,
sān lv́ dà fū chén mì luō。
huái wáng rù qín jìng zuò yōu yōu sǐ,
bù dǔ zhèng xìu shuāng qīng é。
dú shū qiān zài yǒu yú fèn,
hèn wú xiá zhōng lóng quán yǔ tài ā。
zhāo zhāo mù mù yáng tái xià,
jiāng shǔi dōng líu kōng shì bō。
Processed in 0.086634 Second , 34 querys.