穿石松歌为叶秀轩总管作

chuān shí sōng gē wèi yè xìu xuān zǒng guǎn zuò

gé lv́ gǔ chéng chéng běi dōng,
kūn shān yǐ lǐ pán cāng lóng。
tiān xīng zhī jīng xià róng jié,
qí zhōng yǒu shí jiē líng lóng。
shān nóng chuān shān ruò líng lǐ,
xióng zhūi nù jí léi guāng qǐ。
mù jīng tǔ xìng mò gǎn sī,
yǐ dié fēng kē chà zú nǐ。
sān wú zhǔ rén xīn dé zhī,
bǎo bào hù xī yóu yīng ér。
tī jué ní shā chū qí gǔ,
xǐ zhuó yān wù shēng shén zī。
jiàn chāng huā cí péi sù tǔ,
cú lái zhì sōng mù xīn yǔ。
què chuān yuè dòu chū yún āo,
shān gǔi dú lóu máo fā shù。
tí shū jì yuǎn qíng kě zhī,
jié jiāo sùi wǎn xīn wù yí。
yī juàn zì yǒu qīu hè yì,
bǎi zhé bù shòu bīng shuāng qī。
zhōng zhāo zuò dùi wù ruò chī,
fú líng hǔ pò shēng yǒu shí。
Processed in 0.106389 Second , 34 querys.