呈余峻山

chéng yú jùn shān

xiān shēng zhōng zhāo yàn,
zǎo páng shèng míng jūn。
jǐng luò jiàng yīng qì,
kúi guāng dòng xīng wén。
shù zhé shī sì yán,
cài yōng shū bā fēn。
duō shì qǐ zhān mù,
zhū shēng lài rú xūn。
bǐ yě shǎo yōng liè,
lì xué zhōng wú wén。
yì wèi jīng pǐn tí,
yù chāo fán mǎ qún。
shī dào wú qǐ gǎn,
lv̌ rǎn chéng zōu xūn。
hòu dé hé yǐ bào,
cùn xīn zhōng yún yún。
Processed in 0.097954 Second , 34 querys.