吴兴杂咏十六首 其二 佑圣宫白玉蟾壁上留题

wú xīng zá yǒng shí lìu shǒu qí èr yòu shèng gōng bái yù chán bì shàng líu tí

xiān rén bái yù chán,
tí shī líu sù bì。
bǐ shì lái piān piān,
huò shǎn bù kě cè。
jiāng fēi jiāo lóng yǐng,
huò shì fēng yǔ jī。
Processed in 0.107675 Second , 34 querys.