吴兴杂咏十六首 其三 何楷读书堂

wú xīng zá yǒng shí lìu shǒu qí sān hé kǎi dú shū táng

xī xián dú shū chù,
jīn wèi fàn wáng gōng。
shì shì yǒu fān fù,
rén jìng shúi néng tóng。
wéi yìng xìng hé shì,
yǔ shān xiāng shǐ zhōng。
Processed in 0.076679 Second , 34 querys.