吴兴杂咏十六首 其八 颜鲁公祠

wú xīng zá yǒng shí lìu shǒu qí bā yán lǔ gōng cí

gōng wéi yán tài shī,
míng jié tiān xià wú。
shēn shǒu kě yì chù,
zhēn xīn zhōng bù yú。
kè lái bài cí xià,
qǐ ài gān lù shū。
Processed in 0.147477 Second , 34 querys.