吴兴杂咏十六首 其十四 黄龙洞

wú xīng zá yǒng shí lìu shǒu qí shí sì huáng lóng dòng

hàn rì chì rú huǒ,
huáng lóng hū bù yìng。
yáo shí dòng yún qì,
tīng sōng zuò yǔ shēng。
chàng wàng dàn kōng gūi,
hé yǐ wèi shēn qíng。
Processed in 0.086651 Second , 34 querys.