吴兴杂咏十六首 其十三 白鹤庙

wú xīng zá yǒng shí lìu shǒu qí shí sān bái hè miào

yuè sú hǎo wū gǔi,
bái hè nǎi yǒu shén。
miào xiǎng fēi yī zhāo,
shān mù yǐ qiān chūn。
kè xíng yì shǎo qì,
yān zhī wěi yǔ zhēn。
Processed in 0.096221 Second , 34 querys.