留石门待内弟子经不至 其二

líu shí mén dài nèi dì zǐ jīng bù zhì qí èr

fēi niǎo yǒu yí yīn,
zhōu míng niàn gù xiāng。
cháng fēng shā yǔ hé,
húi bó kōng áo xiáng。
gù wǒ rì shuāi mài,
lè zǐ nián fù qiáng。
piāo líng qǐ bù yuǎn,
sǐ shēng gùi wù wàng。
Processed in 0.082096 Second , 34 querys.