忠奴李善歌

zhōng nú lǐ shàn gē

gǔ yǒu fù zhě jiā bào wáng,
zhòng nú tóng móu shā qí gū。
yī nú nì zhī fù yǐ zǒu,
cái shí lèi ěr ér hé gū。
yā ■ sūi xiǎo shì nú zhǔ,
bù shū bù gǎn qī háo zhū。
bǔ zhī zhāo xī rǔ zhòng líu,
bù rěn qù shǒu shēng gū gū。
zhì ér chuáng shàng bài chuáng xià,
nú yǐ sǐ fèng gān láo qú。
tiān tīng bù yuǎn shì jìng bái,
tiān zǐ yǒu mìng xíng shǎng zhū。
yī nú chǒng róng zhòng nú lù,
què cóng zhǔ rén gūi gù lú。
shuāng chéng qīng cōng yù shǐ mǎ,
yóu zhí jìu lǐ qiān ruò xū。
jì xiè yōu yōu tiān xià shì,
wèi kě róng yì qīng rén nú。
Processed in 0.109412 Second , 34 querys.