次韵韩明善赠竺景渊

cì yùn hán míng shàn zèng zhú jǐng yuān

xiān shēng yǐ gāo dǎo,
hàn mò yǒu yí xiāng。
xué zhě zǒu sì fāng,
sī wén zī làn shāng。
jǐng yuān wú suǒ qīn,
yì chún hé shēn cháng。
chún chún bù zì xuàn,
yú zǐ kōng lù liáng。
wǒ xíng rì yǐ mài,
sùi yuè duò miǎo máng。
xiàng lái sī zhú yīn,
yóu zài kǒng zǐ táng。
miǎn ěr chún yì qín,
zhèn hé gāo fēi xiáng。
Processed in 0.073741 Second , 34 querys.