寄胡伯衡

jì hú bó héng

yáng yuán wài jiā ér,
héng yě dú ěr yǎ。
xī tóng guàn jiǎo yóu,
jīn gè wèi lǎo zhě。
cuō tuó jiāng hǎi shàng,
bì bá fēng chén xià。
yú shēng fù jī shí,
duǎn fā bù yíng bǎ。
jǐu sī bǐ yuán lú,
yóu jiāng nòng bēi jiǎ。
jī hóng yuǎn xiāng hū,
jī xuě biàn zhōng yě。
Processed in 0.121569 Second , 34 querys.