陶氏子竹居

táo shì zǐ zhú jū

yōu jū shǎo lín bìng,
yě zhú rào shè shēng。
xìu sè rǎn piān zhì,
shū yīn sǎ yán yíng。
wù yì yǒu qí jié,
rén jiāng chúi lìng míng。
xū cái shí èr lv̀,
chūi zuò fèng huáng míng。
Processed in 0.080064 Second , 34 querys.