医士马德正此山中

yì shì mǎ dé zhèng cǐ shān zhōng

xiāng lǐ mǎ shǎo yóu,
shén xiān gé zhì chuān。
jié lú cǐ shān zhōng,
shǒu pī bái yún piān。
yào cǎo mǎn qí lèi,
sōng zhī wèi wū chuán。
jī shí fū róng shā,
kě yǐn jǔ qǐ quán。
níng yǔ chén shì shū,
wù yí sú zǐ lián。
jiè wèn cǐ hé shān,
dàn xiào zhōng bù yán。
Processed in 0.079362 Second , 34 querys.