素庵旅次

sù ān lv̌ cì

jī yǔ liàn rù fēn,
guāng fēng kāi rì huá。
xiān shēng dàn huái shì,
jié wū rú lán dū。
tíng xià chāng chù gēn,
mén qián shè qiān huā。
□ □ □ □ □,
□ xiāng wén zhǔ chá。
Processed in 0.088047 Second , 34 querys.