题画山水似盛子昭 其一

tí huà shān shǔi sì shèng zǐ zhāo qí yī

rǎn rǎn shān shàng yún,
lèi lèi shǔi zhōng shí。
shāo shāo lín mǎng gāo,
àn àn yá gǔ hēi。
dōng gāng tè xìu jué,
bá dì qǐ qiān chǐ。
tū wù zhòng fēng jiān,
yóu shì tài gǔ sè。
Processed in 0.126990 Second , 34 querys.