登钱山望菰城慨然而赋

dēng qián shān wàng gū chéng kǎi rán ér fù

wú xīng shǔi wèi zhōu,
zhū shān ruò fú píng。
kuàng cǐ yī péi lǒu,
suǒ xiè shì wèi míng。
suǒ xīn yú qiáo jū,
nǎi yǔ zī xí bìng。
zhǒng zhú yǒu wàn gān,
jié máo wú shí yíng。
lǎo sēng jiě rén yì,
zōng lv̌ néng xiāng yíng。
fāng cǎo bèi xíng jìng,
zhū téng àn yán jiōng。
xiāo tiáo kōng jiē mù,
rì zhào méi tái qīng。
yóu xián suǒ lì bēi,
wèi jí yóu tiào qíng。
sǒng shēn bái yún shàng,
shǐ jiàn chūn shēn chéng。
xiǎng dāng gāo hùi shí,
lóu guān fēi qīng míng。
jié hǎi jiàn léi sháo,
qióng shān xīu dǐng xíng。
ān zhī qiān zài hòu,
jì mò wú rén xíng。
huáng huáng guān gài qū,
rǎng rǎng hú tù yíng。
gūi lái zhū mén kè,
tīng cǐ sōng fēng shēng。
Processed in 0.089126 Second , 34 querys.