雪窦纪游四首 其四

xuě dòu jì yóu sì shǒu qí sì

xīng yí chū chū shān,
xì làn cháng tīng shù。
yè lái xuě yǐ shēn,
xī fēng shǔi nán dù。
yóu yí zhōng qìng yīn,
yáo yáo bái xuě chù。
Processed in 0.087156 Second , 34 querys.