集渊明句题李中甫员外稼亭

jí yuān míng jù tí lǐ zhōng fǔ yuán wài jià tíng

dōng fāng yǒu yī shì,
kè yǎng qiān jīn qū。
shù dài tīng míng jī,
chū zé péi wén yú。
dài gēng běn fēi wàng,
zàn yǔ tián yuán shū。
tián yuán rì mèng xiǎng,
tóu guān xuán jìu xū。
xīng yán zài zī chūn,
xīn chóu fù yìng yú。
tián fù yǒu hǎo huái,
guò mén gèng xiāng hū。
pī cǎo yuán lái wǎng,
lv̌ lì zhōu gù jū。
yōu yōu dài qīu jià,
shí huán dú wǒ shū。
sūi wèi liàng sùi gōng,
qī chí gù duō yú。
cǐ shì zhēn fù lè,
cǐ yǔ zhēn bù xū。
jiàn sòng qīng huáng zhāo,
gūi zǐ niàn qián tú。
qián tú dāng jī xǔ,
zhí zhì dōng hǎi yú。
gǔ shí gōng míng shì,
shì shì zài zhōng dū。
yáo yáo jū nì xīn,
jūn qíng dìng hé rú。
Processed in 0.153395 Second , 34 querys.