上京道中杂诗十二首 其五 枪竿岭

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí wǔ qiāng gān líng

yì xī sì dì gūi,
wú mǔ shì chū dù。
cuō tuó sùi yuè wǎn,
jīn chén nǎi zhōng lù。
jū rén kuā jù qìng,
yóu zǐ cán chì yù。
zī shān chēng zùi gāo,
yáng biān rù yān wù。
chù chù duō qiào fēng,
méng méng ráo zá shù。
qí qū gòng pān yuán,
zhí zhú pín fǎn gù。
chén qíng shān chéng biǎo,
dēng gāo jù néng fù !
dú lián shān xià shǔi,
yuǎn xiàng lú gōu qù。
Processed in 0.130119 Second , 34 querys.