上京道中杂诗十二首 其七 赤城

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí qī chì chéng

jī míng mò wú mǎ,
wǎn fàn shān zhōng xíng。
hé yǐ wèi lv̌ huái ?
chì chéng yǒu jiā míng。
tān cháng shí chǐ chǐ,
shù xì fēng líng líng。
shí jiàn yán bì jiān,
càn ruò dān shā míng。
wēn quán fā qí yáng,
hūi hē qín bǎi líng。
qián fēng zhǐ jīn gé,
zhēn jìng biāo shū tíng。
bái dào jiàn jī xī,
qīng yá yún qì shēng。
xìn měi wú shǎo líu,
miǎn yān qǐ shēn qíng。
Processed in 0.092108 Second , 34 querys.