上京道中杂诗十二首 其八 龙门

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí bā lóng mén

sǒng shēn wàng lóng mén,
huǎn pèi xíng wù wù。
xī húi chóu lv̌ dù,
yǔ héng liáng bào yì。
liǎng yá yǎn xiāng xiàng,
bǎi shǔi nù zhēng chū。
rén yán mǎ shàng láng,
kuài yì měi duō shī。
zì fēi wò wā zhǒng,
bù dé jīn jié jí。
piāo piāo jī shī chén,
lǐn lǐn yuán tuó kū。
huáng líng zhòng fù mào,
lì shè yòng zhōng jí。
húi nì xiàng suǒ jīng,
qiān zhàng yǐn zhāo rì。
qīng lín wài pán yū,
huáng líu zhōng dàng jué。
hòu lái qú wèi yāng,
jūn zǐ yí zhàn lì。
Processed in 0.212017 Second , 34 querys.