李运使赞

lǐ yùn shǐ zàn

fēng dù níng yuǎn,
hé qì rú chūn。
lv̀ fā shòu dào,
jīng mǐn jué lún。
míng guān jìn shēn,
tǐng rán zhōng yì。
zhī guó zhī bīng,
rú táng lù zhì。
qǐng zhě tiān fǔ,
fèng shǐ jiāng nán。
zhòu jǐn zhī róng,
fù lǎo jù guān。
dùn jié xī zhōu,
dào fā jiāng zhè。
tí shī bǎi wàn,
dàng qí kū xué。
kǎi xuán ér huán,
kǒu bù yán gōng。
dàn yù shǐ mín,
shēng yú sǐ zhōng。
zhòng lín nán chǔ,
huà xíng jùn yì。
rú chūn zài huā,
bù jiàn hén jī。
hūi zào tǎn yí,
yì qīn nán wàng。
shì qí xiōng cì,
shān bāo hǎi cáng。
yí sù yù táng,
yí zài huáng gé。
kǔi bù kě dài,
áng xiāo sǒng hè。
cháng shā zhī mín,
zì huái qí sī。
kān cǐ huà xiàng,
yǐn shí bì cí。
Processed in 1.181516 Second , 34 querys.