毛季子赞

máo jì zǐ zàn

jì zǐ yì qún,
jiǎo nán kòng yù。
jī jì huáng chén,
míng zài zǐ fǔ。
guān cǐ fēng jiàn,
wú yǐ wèi yù。
dàn jiàn qí qīng què méi lín zhī fēng,
xìu děng lán cóng zhī lù。
miào wén zhāng zhī tǔ fèng,
shì gōng míng qí pò fǔ。
wǒ yù zùi xìu zhī páng,
gèng huà líng bō zhī nv̌。
shǐ qí tā rì gūi dào shān,
dù ruò shǔi,
ér cān fēng yù。
Processed in 0.175812 Second , 34 querys.