寂音泉

jì yīn quán

shǔi líng yǒu yuán bù zhī chù,
dàn jiàn fāng zhǎo gōng wú qióng。
fǔ bō xià kàn yuǎn shān sè,
juàn wù hū liáng qīng jìng kōng。
wēi tíng kuài ruò wàng shuāng xiǎo,
jiāng àn □ □ □ yīn fēng。
yí hū cǐ quán zuò tán yuè,
sùi zhì wàn hú wú xiōng fēng。
Processed in 0.255244 Second , 34 querys.