送肇上人还江南省阿尚

sòng zhào shàng rén huán jiāng nán shěng ā shàng

qióng dōng jí jǐng jiāng cūn mù,
dào rén qiān lǐ jiāng nán qù。
dào xiāo yìng sù lù bàng diàn,
bài zé kū shàn shān yuè tǔ。
sǐ shēng miàn mù wú chù xún,
dàn yú tǐ sù kōng jǔ yǔ。
néng zhī rěn dòng fēi tā wù,
biàn kě gú lún tūn fó zǔ。
Processed in 0.615379 Second , 34 querys.