杏壳观音菩萨赞

xìng ké guān yīn pú sà zàn

dùi xiàn sè shēn,
sè shēn sān mèi。
rú wú biān chūn,
tòu chén tòu hǎi。
shǐ zhū zhòng shēng,
dào yǔ shén hùi。
zhī jì miè fǎ,
bù yǐ shēn ài。
súi yù guān zhě,
fēi xiǎo fēi dà。
cǐ yín xìng ké,
xiān nóng xiàng bèi。
bǎi fú zhuāng yán,
qiān huā zì zài。
jī shǒu dà cí,
rú dà dì zài。
rú jiǎo kōng yuè,
wú suǒ fù gài。
shè jīng jìn chuáng,
rú jiān gāng kǎi。
tài xū yǔn xiāo,
wǒ yuàn bù tùi。
Processed in 0.458483 Second , 34 querys.