三月二十八日枣柏大士生辰用达本情忘知心体合为韵作八偈供之时在建康狱中 其二

sān yuè èr shí bā rì zǎo bǎi dà shì shēng chén yòng dá běn qíng wàng zhī xīn tǐ hé wèi yùn zuò bā jié gōng zhī shí zài jiàn kāng yù zhōng qí èr

jù zhōng kāi huó lù,
yào rǔ dào gēn běn。
rú shè zhōng bǎi bù,
qiǎo lì guān zhě fèn。
jiàn fēng xiāng zhí shí,
hé cháng luò sī cǔn。
xiāng féng zhù sī jiān,
xuě fēng qíu zǐ gǔn。
Processed in 0.443729 Second , 34 querys.