游龙山断际院潜庵常居之有小僧乞赞戏书其上

yóu lóng shān duàn jì yuàn qián ān cháng jū zhī yǒu xiǎo sēng qǐ zàn xì shū qí shàng

zhào zhōu zhǐ yǒu yī gè chǐ,
qián ān yī gè kǒng bù xuè。
sūi rán xià xià dū yǎo zhù,
xián suān zì fēn yán cù wèi。
lóng xīng gǔ sì céng bì mén,
duàn jì yún sūn dì shí shì。
quàn rén mò xìn mǎ dà shī,
yī kǒu xī jǐn xī jiāng shǔi。
Processed in 0.357716 Second , 34 querys.