游庐山简寂观三首 其三

yóu lú shān jiǎn jì guān sān shǒu qí sān

nù lóng dǒu wèi yǐ,
jiǎo wěi xiāng pān qiān。
jù shí wèi jiě fēn,
bèi fù zāo qíu chán。
qiān nián dú bù sǐ,
chá yá dài yún yān。
shù jiān yí huà wǒ,
qǐ yǔ rén jiān chuán。
Processed in 0.513518 Second , 34 querys.