白日有閒吏青原无惰民为韵奉寄李成德十首 其二

bái rì yǒu xián lì qīng yuán wú duò mín wèi yùn fèng jì lǐ chéng dé shí shǒu qí èr

jǔ bǐ rú dà qiān,
hūi jīn ài bā jí。
zhì zhī wò bìng xuān,
fān shēn hóng pò bì。
qǐ lái yī diào xiào,
tíng shù guà xié rì。
Processed in 0.554954 Second , 34 querys.