次韵游水帘洞

cì yùn yóu shǔi lián dòng

qīng yè dú jūn shī,
sī huō shén yì qīng。
qǐ wéi zhé màn chuáng,
yào yǐ dǎo jiàng jīng。
zhòng é shǔi lián jù,
xiān nóng kāi huà píng。
xiǎng jiàn luò bǐ shí,
rào zhǐ zǒu fēng tíng。
Processed in 0.452313 Second , 34 querys.