肇上人居京华甚久别余归闽作此送之

zhào shàng rén jū jīng huá shén jǐu bié yú gūi mǐn zuò cǐ sòng zhī

cùi mào tuó qíu yī wěi qīng,
bàn kāi biàn miàn qì rú chūn。
bàn gūi chuān shì yuè súi rén,
cǐ jìng yào fēi wú bèi shì。
mó tóu hū yì hǎi shān bīn,
jué yá lì ròu chǐ shēng jīn。
shí fēn chūn yā néng mián lǐu,
yī zài fēng liāo jiě xiào huā。
gù shān yìng zhāi yǔ qián chá,
cóng wǒ mì shī rú hóng lù。
wèi jūn féi zì zuò qī yā,
jù zhōng yǒu yǎn mò liáng jiē。
Processed in 2.181012 Second , 34 querys.