岭外大雪故人多在南中元日作三偈奉寄莹中 其一

líng wài dà xuě gù rén duō zài nán zhōng yuán rì zuò sān jié fèng jì yíng zhōng qí yī

biàn jiè bù hùi cáng,
chù chù guāng jiǎo jiǎo。
kāi yǎn shī zōng yóu,
dū yuán tài fēn xiǎo。
yuán lín cōng shēng chūn,
wàn wǎ càn yī xiào。
yáo zhī rěn dòng rén,
wèi wù ān xīn le。
Processed in 0.247158 Second , 34 querys.