白日有閒吏青原无惰民为韵奉寄李成德十首 其八

bái rì yǒu xián lì qīng yuán wú duò mín wèi yùn fèng jì lǐ chéng dé shí shǒu qí bā

mì shì diào xián suǒ,
qíng xuān jiào huà tú。
jiǎn shū píng jǐn sè,
bèi jù qiǎn xī nú。
yī huān tóng zhǔ míng,
cǐ xīng bù néng wú。
Processed in 0.432755 Second , 34 querys.