三月二十八日枣柏大士生辰用达本情忘知心体合为韵作八偈供之时在建康狱中 其一

sān yuè èr shí bā rì zǎo bǎi dà shì shēng chén yòng dá běn qíng wàng zhī xīn tǐ hé wèi yùn zuò bā jié gōng zhī shí zài jiàn kāng yù zhōng qí yī

dào bù jiè qú láo,
xīn wéi lùn xiǎo dá。
yuán míng cháng le zhī,
qǐ shòu qíng xiǎng zá。
rú rén mèng chí qū,
shēn zì ān chuáng tà。
yī jù tuō sī wéi,
dà qiān guà háo fā。
Processed in 0.320696 Second , 34 querys.