任价玉馆东园十题 鉴止轩

rèn jià yù guǎn dōng yuán shí tí jiàn zhǐ xuān

xiǎo xuān lín zhǐ shǔi,
yī hóng zhàn hán bì。
liǎo rán jiàn méi xū,
dòng chè chén bù gé。
fū zǐ zuò zhǐ guān,
jīng wèi bù xiāng rù。
jiā fū xué sēng shàn,
dì shì bí duān bái。
Processed in 0.219677 Second , 34 querys.