游庐山简寂观三首 其一

yóu lú shān jiǎn jì guān sān shǒu qí yī

lú shān jué wèi lǎo,
yǎn rán jìu fēng zī。
shù shí yì xiān gǔ,
féng chūn gèng huá zī。
zhuǎ fēn yān cùi céng,
qiān zhàng chúi bái ní。
tān kàn ràng zhēng xí,
shè zhě ěr wèi shúi。
Processed in 0.230608 Second , 34 querys.