巴川衲子求诗

bā chuān nà zǐ qíu shī

shǔi xī nán tái dǐ qì xiàng,
lv̀ shū qīng suǒ xiāng jiāng shàng。
mén rén fǔ jiàn kàn zhū fāng,
xiào shēng sàn luò qiān yán xiǎng。
bā yīn nà zǐ yè zhūi mén,
yào shì fén yáng wǔ shì sūn。
wèn qú hé suǒ jiàn ér qù,
fēng gāo nán sù gū fēi yún。
Processed in 0.737222 Second , 34 querys.