白日有閒吏青原无惰民为韵奉寄李成德十首 其一

bái rì yǒu xián lì qīng yuán wú duò mín wèi yùn fèng jì lǐ chéng dé shí shǒu qí yī

lǐ hóu duān zì zhòng,
bù kěn xià nán bì。
jūn kàn yīng tè qì,
zì kě líng tài bái。
xiǎo yì shì níu dāo,
nǎi yǒu zhèng hé sè。
Processed in 0.354251 Second , 34 querys.