晚归自西崦复得再和二首 其一

wǎn gūi zì xī yān fù dé zài hé èr shǒu qí yī

rén gūi xī yān bù cùi lù,
yuè chū dōng fēng yǒng yù pén。
shī rú hǔ pò miào cáng wén,
mó tóu cháng yǒng xiào zì yǔ。
huá xí míng sōu wò fù dūn,
bǐ duān sān mèi hàn gān kūn。
zhòng rén fǔ kàn xuán mó yǐ,
zhōng yì píng shēng guàn rì ní。
yě zhī yòng shè gè yóu shí,
xiǎn chù shān chuān fēi shè xiǎn。
xiào zhōng xiàn jǐng què cáng xī,
cǐ shí nǐ yì lì zhōng ní。
Processed in 0.212159 Second , 34 querys.