游庐山简寂观三首 其二

yóu lú shān jiǎn jì guān sān shǒu qí èr

cāng shí dà rú wū,
gǔ mù chū qíu zhī。
sì zhù yīn qí xià,
dì zuò huáng guān shī。
shān xíng juàn rì yǒng,
jù huà sùi wàng pí。
xíng kàn dòng zhōng jìng,
dū shì jì yīn shī。
Processed in 1.107135 Second , 34 querys.