宋迪作八境绝妙人谓之无声句演上人戏余曰道人能作有声画乎因为之各赋一首 山市晴岚

sòng dí zuò bā jìng jué miào rén wèi zhī wú shēng jù yǎn shàng rén xì yú yuē dào rén néng zuò yǒu shēng huà hū yīn wèi zhī gè fù yī shǒu shān shì qíng lán

sù yǔ chū shōu shān qì zhòng,
chūi yān rì yǐng lín guāng dòng。
cán shì jiàn xīu rén yǐ xī,
shì qiáo guān lǐu jīn sī nòng。
gé xī shúi jiā huā mǎn qí,
huá chún huáng niǎo chūn fēng tí。
jǐu qí mò mò wàng kě jiàn,
zhī zài zhè gāng cūn lù xī。
Processed in 0.244063 Second , 34 querys.