至抚州崇仁县寄彭思禹奉议兄四首 其四

zhì fǔ zhōu chóng rén xiàn jì péng sī yǔ fèng yì xiōng sì shǒu qí sì

zhēng gē lái wèi mín fù mǔ,
bǎi lǐ mín xīn shǐ ān dǔ。
wài tái xuǎn cái dì jiàn zhī,
hé bì zhī xián duó ér qù。
dāng chí mǎ zú wò chē chè,
bào rǔ bǎi nián zhōng yǒu bié。
tí cén bù zhù héng hǎi jīng,
bù shū nà róng wàn rén jié。
Processed in 0.639044 Second , 34 querys.