邓循道分财赡族湘阴诸老赋诗同作

dèng xún dào fēn cái shàn zú xiāng yīn zhū lǎo fù shī tóng zuò

bǔ shì yǔ dì zī,
rú sāi wú dǐ dòu。
qí ài zhǐ dì ěr,
qīn jìu jìng hé yǒu。
èr shū dé sì jīn,
jǐn yǐ sàn qīn jìu。
dàn kě shī yī shí,
ān néng jì qí hòu。
rán yú jiǎn biān zhōng,
gěng guāng bái rú zhòu。
dèng hóu gōng míng zī,
yǐng tuō gài tiān shòu。
fēn cái shàn zú rén,
yuē quàn gūi yǒng jǐu。
jūn kàn chún xiào xīn,
lv̌ xǐ xiān lv̌ shòu。
fēn fēn jù rén zǐ,
xuán chún lù liǎng zhǒu。
yǔ xuě bào ér nv̌,
kòu mén yì shēng dǒu。
dèng shì qǐ wú pín,
chūi yān mǎn péng yǒu。
ān zhī hán wēi zhōng,
bù fù shēng qí xìu。
yīn gōng sūi wú xíng,
bào yìng jié yú kǒu。
cǐ fēng qǐ túi sú,
néng shǐ bó zhě hòu。
zuò shī fù jiā chuán,
xiǎng jiàn wèi fǔ shǒu。
Processed in 0.378999 Second , 34 querys.