次韵经蔡道夫书堂

cì yùn jīng cài dào fū shū táng

shū táng shān yān xī,
wēi lù jīng sāng zhè。
wǎn wǎn lv̀ yīn zhōng,
yǔ lv̌ qiān léi mǎ。
xū yú jiāng píng chuān,
shí guò yōu xī xiè。
yuán shēn rén jiā xī,
luò rì gēng diào bà。
guò qiáng bàng xīu zhú,
shēn chù kāi máo shè。
chí táng yuǎn xuān chuāng,
xìu lù fēng qīng yè。
bēi pán dēng huǒ lǐ,
xiào yǔ mǎo yán xià。
bái jǐu xiè xīn zāo,
chún yàn rú yā zhè。
jǐu hān miàn fā chì,
jī zuò tán wáng bà。
pái chì chū jì hùi,
guài yǔ lìng rén pà。
yě sēng jìu bù huān,
chī zuò xiāng cháo mà。
dàn zuò hè nǎo cè,
sī huān dài wú xiá。
yè lán qǐ xīn shī,
zì kùi fēi zuò zhě。
zhāng dēng sǎo xī bì,
bǎ bǐ qiáng qū jià。
wàn jǐng měi sāo zòng,
cǐ xī ǒu xiāng jiè。
sùi lìng zhū zǐ huān,
yī yī rú tú huà。
Processed in 0.217160 Second , 34 querys.