赠陈静之

zèng chén jìng zhī

xiān láng rú liáng luán,
fēng gé shū xìu zhěng。
wén zhāng tǐ zì rán,
wǔ sè lì yún jǐn。
fēn fēn shǎo nián cháng,
yīng qì héng bǐ chén。
jiā shēng shèng hàn wèi,
wèi xiá shù táng jìn。
yuán lóng tè háo wěi,
tài qīu kǔ gāng zhèng。
xiāng féng huáng juàn zhōng,
cūi wéi shān yuè jùn。
jūn dāng shì qí jiā,
yǐ jiàn yì qún jùn。
xiào tán bù zì jué,
mǎn zuò hú hǎi yùn。
fù gùi lv̀ zhì shēn,
huá jū yí lv̀ bìn。
gōng míng ǒu rán ěr,
hé bì yǐ shēn xùn。
wèi jìn cùi yún qíu,
xiān kàn bān yù sǔn。
Processed in 0.930212 Second , 34 querys.